Investice do akcií

Jak rizikové je investování do těžebních společností působících v politicky nestabilních zemích?

Článek nabízí pohled na rizika spojená s těžbou nerostných surovin v zemích, kde je viditelná politická nestabilita. Může se jednat například o znárodňování majetku, anti-těžební zákony či korupci, což vše vede ke zvýšení nákladů a snížení ziskovosti těžebních činností.

Existují značná rizika spojená s investicemi do těžebních činností firem v zemích, které jsou politicky nestabilní. V politicky nejistých situacích může nastat libovolný počet negativních možností, které mohou ohrozit rentabilitu těchto investic. Mezi některé z faktorů, které mohou zkomplikovat těžební činnosti v zahraničních zemích, můžeme zařadit například problémy po stránce přístupu k infrastruktuře, problémy s vládními a místními úředníky či různými vládními organizacemi, nesoulad mezi národními a místními zákony či konflikty s organizacemi v oblasti životního prostředí a zachování místní kultury, které se staví proti těžebním zájmům v rámci otázek spojených s vodou, půdou nebo jinými přírodními zdroji.

Společnost zabývající se těžbou v cizí zemi, a to především ta, která se zabývá těžbou velmi drahých kovů – zlata či stříbra, vykonává tuto činnost pouze z vůle vlády hostitelské země. Pokud je proto vláda země, která uděluje povolení pro těžební činnosti, nestabilní, může to znamenat pro samotný byznys těžební společnosti ve své podstatě velké riziko. Nejzávažnější hrozbou, která vyvstává v rámci politické nestability, je skutečnost, kdy dochází k rozštěpení politické moci v zemi a následnému znárodnění těžebního průmyslu. Taková akce v podstatě neguje všechna předchozí práva, která byla garantována zahraniční těžební společnosti. Společnost může získat určitou kompenzaci nebo jí mohou být nabídnuta velmi omezená práva pro pokračování některých činností, ale také nemusí dostat vůbec nic ve formě kompenzace a navíc může nejen ztratit těžební práva, ale také přijít o vlastní vybavení a další aktiva, která v problémové zemi zůstanou a nebudou odvezeny. Každý, kdo přímo investoval do těžebních činností, které byly znárodněny, s největší pravděpodobností uvidí ztrátu ve výši celé jeho investice. Přinejmenším akcionáři těžební společnosti mohou utrpět značné ztráty v závislosti na tom, jak velká část celkových těžebních zájmů společnosti byla ovlivněna.

Znárodnění je řekněme extrémní situace, ale i přesto existuje reálná možnost, že některé z řady dalších politicky souvisejících problémů mohou nastat a ohrozit tak těžební činnosti po stránce zastavení těchto aktivit, což by vedlo k vážnému snížení profitability těžebních společností. Změna vlády (ať už na národní či místní úrovni) může vést k nové uplatňované daňové politice, která může mít zásadní negativní dopad na ziskovost těžebních společností. Problémy mohou nastat také při změnách v oblastech exportních zákonů, nákladů na dopravu, celních tarifů nebo poplatků za používání infrastruktury. Nová vláda by mohla navíc zavést povinnou minimální výši mzdy pro zaměstnance, kteří pracují u důlní společnosti, a to by mohlo účinně ponechat těžební společnosti neschopnou zůstat v provozu na ziskové bázi.

Korupce je v podstatě skoro vždy problematická a nákladná záležitost pro jakýkoliv druh činností v politicky nestabilních zemích. Korupce se nejčastěji objevuje v podobě požadavků na usnadnění něčeho, co by jinak bylo obtížné časově nebo procesně. V podstatě se jedná o úplatky, které musejí být zaplaceny vládě nebo jiným úředníkům pro získání nezbytných povolení k provozu, nákupu materiálu nebo podpůrných provozních služeb. Tyto náklady mohou být relativně nevýznamné v některých případech, ale v případech jiných mohou mít negativní vliv na těžební činnosti po stránce financí. Další hrozba v návaznosti na profitabilitu těžebních činností pochází z oblastí životního prostředí a domorodých kulturních skupin, které se můžou snažit bránit těžbě z řady důvodů, které jsou často spojené s půdou a vodou nebo obecně řečeno s celkovým dopadem na životní prostředí a místní kulturu jako takovou.

Závěr článku

Těžební činnosti v politicky nestabilních zemích vždy ponesou dodatečná rizika. Rizikové faktory jsou sníženy v případech, kdy má daná země dlouhou a etablovanou historii těžebních zákonů, které jsou přátelsky postaveny k zahraničním investicím a společnostem. Nicméně však platí, že za nejisté politické situace musí být všechny potenciální hrozby a okolnosti zváženy a v návaznosti na těžební činnosti pečlivě monitorovány těžebními společnostmi, aby se včas zabránilo případným problémům a ztrátám, které by následně mohly být realizovány.